REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) dotyczą zasad świadczenia Usług, szczegółowo opisanych w par. 2 Regulaminu przez MM FIT ELITE LTD z siedzibą:  Unit 4E Enterprise Court, Farfield  Park , Rotherham,  United Kingdom, Company number 11280625
 2. Dane kontaktowe: adres internetowy – http://sklep.mariuszmroz.pl/, e-mail – trener@mmfitelite.pl, telefon - 794 424 873, adres korespondencyjny – Ul. Jugosłowiańska  15D/23, 03-984, Warszawa
 3. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie niniejszego Regulaminu oświadcza, że jest konsumentem w rozumieniu przepisów  Kodeksu cywilnego.
 5. Świadczenie Usług odbywa się̨ odpłatnie.

 

§2 . Zakres przedmiotowy

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki do nabycia przez Usługobiorcę zamówionych Usług:

A)      polegających na udzieleniu dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia, 

(dalej: „Produkt A”);

B)     indywidualnych konsultacji/coachingu przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem, którego opis i cennik stanowią Załącznik  nr 1 do zawieranej umowy o świadczenie Usług miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą (dalej: „Produkt B”).

Produkt A i Produkt B dalej zwane są również łącznie „Produktem”/ Usługą

Opis oraz cennik USŁUG – Załącznik nr 1

2.      W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług niezbędne jest korzystanie przez Usługobiorcę  z urządzenia spełniającego poniżśze minimalne wymagania techniczne:

a)      aktywne łącze internetowe;

b)     Procesor 1 ghz, pamięć RAM co najmniej 1gb;

c)      System operacyjny co najmniej windows 7;

d)     włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java;

e)     aktywne i sprawne konto poczty elektronicznej email;

f)       program Skype.

3.      Usługodawaca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub orpogramowania.

4.      Instalacja oprogramowania o którym mowa powyżej jest przedmiotem odzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Usługobiorcą a licencjonodawcą.

5.      Witryna internetowa dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024 x 768

6.      Usługa wymaga do działania aktywnego połączenia z internetem. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę Usługobiorców na to, iż korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet.

 

§2A . Warunki Licencji Produktu A

 

1.      Usługodawca upoważnia Usługobiorcę do korzystania z wybranego Produktu A w sposób określony przepisami Prawa autorskiego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Produktu A zgodnie z jego przeznaczeniem, przez osobę która weszła legalnie w jej posiadanie. Uprawnienia przyznane Usługobiorcy na podstawie niniejszej Licencji ograniczone są do korzystania przez Usługobiorcę z Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

2.      Licencja udzielana przez Usługodawcę Usługobiorcy obejmuje prawo do niewyłącznego bez możliwości przenoszenia Licencji lub udzielania dalszych Licencji innym osobom lub podmiotom ograniczonego w czasie zgodnie z wybranym Produktem A.

3.      Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z wybranego Produktu A na wielu urządzeniach, przy czym dostęp do wybranego Produktu A w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego urządzenia w tym samym czasie.

4.      Usługobiorca po zalogowaniu się na swoje konto w systemie (platforma wordpress) otrzymuje  dostęp do strony, na której znajduje sie Produkt A. Licencja udzielana przez Usługodawcę upowarznia Usługobiorcę do odtwarzania Produktu A nieograniczoną ilość razy.  Zabrania się pobierania Produktu A na dysk Usługobiorcy.  Licencja udzielana jest przez Usłuodawcę Usługobiorcy na okres jednego roku.  Korzystania z wybranego Produktu A wymaga do działania aktywnego połączenia z internetem

5.      Udzielona licencja daje możliwość korzystania z wybranego Produktu A tylko i wyłącznie do celów prywatnych Usługobiorcy oraz zgodnie z jej przeznaczeniem (w celach szkoleniowych).

6.      Zabrania się korzystania z Produktu A do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Serwisu.

7.      Zabrania się kopiowania i/lub modyfikowania kodu źródłowego Produktu A.

8.      W przypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, w szczególności próby korzystania z Produktu A w ramach jednej licencji z więcej niż jednego urządzenia w danym momencie lub przez inne osoby niż Usługobiorca, który otrzymał licencję – Usługodawca może czasowo zablokować korzystanie z Produktu A do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.

9.      W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania Produktu A przez Usługobiorcę niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy. Usługodawca ma prawo w powyższym przypadku zablokować dostęp Usługobiorcy  do Produktu A lub usunąc j konto Usługobiorcy.

§3 Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług między Usługodawcą a Usługobiorcą (dalej: „Umowa”) następuje po dokonaniu wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” , następnie  „Złóż zamówienie” I potwierdzeniu zamówienia na wybrany Produkt (dalej: „Zamówienie”).
 2. Z łożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w serwisie.
 3. Złożenie Zamówienia na Usługę wiąże się̨ z obowiązkiem dokonania zapłaty za nią i określenia czasu w jakim usługa ma być realizowana, po cenie i w czasie zaproponowanym przez Usługodawcę i zaakceptowanej przez Usługobiorcę.
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzyma na podany przez niego adres e- mail wiadomość́ informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz w przypadku wyboru Produktu B Usługobiorca otrzyma również informację o termie konsultacji/coachingu . W przypadku, gdy wskazany przez Usługodawcę termin nie odpowiada Usługobiorcy, Strony ustalą dogodny dla nich termin. W przypadku braku wolnych terminów Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu konsultacji/coachingu w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia.
 5. Usługodawca może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Usługociorcę danych przy rejestracji. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 6.  W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Usługobiorca jest o tym niezwłocznie informowany. Usługobiorca decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7.       Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu Umowy.

 

§4 Wynagrodzenie za świadczenie Usług

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania płatności na rzecz Usługodawcy.
 2. Za dzień płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. W przypadku opóźnienia w płatności Usługodawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich .
 5. W Serwisie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) zwykły przelew,

b) system płatności elektronicznych.

§5 Uprawnienia i odpowiedzialność́ Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Usługobiorcy Produktu pozbawionego wad, nadającego się̨ do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej jak również okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy lub za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§6 Uprawnienia i odpowiedzialność́ Usługobiorcy

 1. Usługobiorca  ma prawo korzystania z Produktu.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca zobowiązuje się do:

a)      współpracy z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia;

b)     terminowego dostarczenia na żądanie Usługodawcy: informacji i dokumentów wymaganych do prawidłowego realizacji Zamówienia;

c)      pozostawania z Usługodawcą, w celu sprawnej i szybkiej realizacji Zamówienia, w stałym kontakcie e-mailowym, telefonicznym (w tym sms) lub osobistym do momentu realizacji Zamówienia. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku braku kontaktu ze strony Usługobiorcy i niemożności skontaktowania się z nim, Usługodawca nie będzie mógł wykonać czynności na rzecz Usługobiorcy i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;

§7 Polityka prywatności

 1. Usługobiorca zawierający umowę na podstawie niniejszego Regulaminu i jego akceptacji wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest MM FIT ELITE LTD z siedzibą:  Unit 4E Enterprise Court, Farfield  Park , Rotherham.
 3. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

4.      Administrator informuje, iż Usługobiorca  nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Usługobiorcy usług określonych w Regulaminie.

5.      Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Usługobiorce dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a)      zawarcia umowy z Usługodawcą,

b)     wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji,

c)      zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji dokonywanych przez Usługodawcę,

d)     przechowania danych osobowych Usługobiorcy w bazie Klientów.

7.       Za dodatkową zgodą udzieloną przez Usługobiorcę, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania oferty handlowej Serwisu, innych informacji marketingowych związanych z Serwisem oraz w celu subskrypcji newslettera.

8.      W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 1. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: przy zamówieniu przez  serwis Transferuj.pl.

10.   W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin serwisu Sklepu, system Serwisu wysyła do komputera Usługobiorcy co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Usługobiorcy w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Usługobiorców oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Usługobiorca może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Usłogobiorcy ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a)           Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b)           Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Usaługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c)           Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

 

§8 Reklamacje

1.      W zakresie reklamacji Usługobiorca będący konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przespisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2.      Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przewidzianych w Regulaminie.

3.      Usługodawca jest odpowiedzialny względem Usługobiorcy z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczegółności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)     nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Usługobiorcę w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)      nie nadaje się do celu, o którym Usługobiorca poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)     została Usługobiorcy wydana w stanie niezupełnym.

4.      Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Usługobiorcy, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), nazwę Produktu i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5.      Określając sposób realizacji zobowiązań Usługodawcy w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Usługobiorca będący Konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6.      Jeżeli Usługobiorca jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Usługobiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Usługobiorcę inny sposób zaspokojenia.

7.      Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.      Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.      Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Dla sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w składanej reklamacji dokładnego opisu powodu reklamacji.

10.   Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres trenér@mmfitelite.pl  ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

11.   Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Usługobiorcę.

12.   Usługobiorca zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Usługobiorca zastrzeże inną formę kontaktu.

13.   Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Usługodawca jest zobowiązany do ustalenia z Usługobiorcą sposobu uwzględnienia żądania Usługobiorcy.

14.   W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca udostepnia Usługobiorcy Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5. I 6., Usługodawca stosownie do złożonego przez Usłyugobiorcę alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny Produktu.

 

§9 Odstąpienie i rozwiązanie umowy

1.      Usługobiorca może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2.      Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres : kontakt@mariuszmroz.eu . Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Usługobiorcę  informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu. Przykładowy formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z niego jest fakultatywne.  (pobierz załącznik nr 2)

3.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorcy zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Usługodawcą.

4.      Zwrotu płatności Usłughodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba, że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

5.      Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach umów:

a)      W których Usługobiorca  rozpoczął korzystanie z Usług. Za moment rozpoczęcia korzystania z Usługi przyjmuje się moment pierwszej konsultacji/rozmowy/wypełnienia ankiety.

b)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.      Wypowiedzenie umowy świadczenia usług w przypadku Produktu B przez Usługobiorcę następuje na podstawie złożenia Usługodawcy oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Usługobiorcę. Świadczenia już opłacone przez Usługobiorcę ulegają wówczas proporcjonalnemu rozliczeniu zgodnie z okresem ich dotychczasowej realizacji.

7.      W przypadku udzielenia przez Usługodawcę Usbugobiorcy promocji/ rabatu przy zakupie Produktu, ostąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Usługobiorcę skutkuje odstąpieniem/ wypowiedzeniem warunków  promocji/ rabatu .

 

§10 Ochrona danych osobowych 

               PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU TRENER MARIUSZ MRÓZ

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub dokonywanie transakcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.

               Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

MM FIT ELITE LTD zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości MM FIT ELITE LTD rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów MM FIT ELITE LTD.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych MM FIT ELITE LTD.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Trener Mariusz Mróz prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

 

§11 Odpowiedzialność 

 1. Administrator informuje, ze informacje i porady zamieszczane w serwisie, oraz świadczone w ramach zakapowanych przez Klienta świadczeń opracowywane sa w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, jednakże  ze względu na specyfikę świadczeń Użytkownik powinien mieć na uwadze również poniższe okoliczności:

a)      stosowanie określonej diety może być wykluczone, lub wręcz szkodliwe w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach Serwisu przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,

b)     uprawianie sportu, w tym również trening fitness wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji.   Jeśli zachodzą jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Użytkownika i w związku z realizowanym treningiem występują  dodatkowe dolegliwości Użytkownik powinien zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.

c)      Użytkownik powinien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych lub indywidualnych planów treningowych oraz pozostałych zaleceń Trenera , które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Trenerem. Zmiany dokonywane samodzielnie przez Użytkownika mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.

d)     Administrator zastrzega ,że stosowanie się przez Klienta do porad, diety dietetyczne oraz prowadzenie treningów zgodnie z zaleceniami ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu, zróżnicowaną  osobniczo dynamikę  przemiany materii, nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów w ściśle określonym czasie.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1.      Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie internetowym i obowiązuje od 1 maja  2018 r.
 2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są̨ własnością̨ Usługodawcy i podlegają̨ ochronie prawnej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 13 Zmiany Regulaminu

1.      Usługodawca publikuje Regulamin na stronie internetowej http://sklep.mariuszmroz.pl/regulamin

2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Usługobiorca zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji, informacja na temat zmian zostanie przesłana na podany adres e-mail. Usługobiorca jest związany zmianą Regulaminu po upływie 14 dni od otrzymania informacji na temat zmiany regulaminu, chyba że w tym czasie poinformował Usługodawcę o braku zgody na zmianę Regulaminu.

3.      W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, może odstąpić od umowy wysyłając oświadczenie na adres trenér@mmfitelite.pl, wówczas w przypadku Usług już opłaconych nastąpi proporcjonalne rozliczenie czasu i kosztów ich realizacji. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług po wprowadzeniu zmian i upływie 14 dni od poinformowania Usługobiorcy o zmianach, oznaczać będzie ich akceptację.